Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van hx-schoenen.nl
Hobrand BV
Lingewei 1
4004 LK Tiel
Nederland
Inschrijfnummer K.v.K te Tiel: 11029400
BTW nummer: NL 8114 537 89B01

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Op alle aanbiedingen, offertes, bestellingen en overeenkomsten van onze webshop zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van onze webshop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door onze webshop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Prijzen en betalingen
1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s, exclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
2. Alle betalingen dienen te geschieden netto zonder enige korting of compensatie via de door ons aangeboden betalingswijze.
3. De betalingen dienen te geschieden door betalen via IDEAL, PayPal, Bancontact/Mister Cash of via vooraf overmaken
4. Indien u niet tijdig aan onze betalingsverplichtingen heeft voldaan, zijn wij bevoegd de nakoming van de door u aangegane verplichtingen tot levering, op te schorten of terug te nemen totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke/verzuim zijn indien wij de redelijke vermoeden hebben dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van u te twijfelen.

Artikel 3. Levering
1. Haix schoenen hanteert een leveringstermijn van 1 - 10 werkdagen. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.
2. Leveranties boven de € 100,- excl. BTW binnen Nederland en België geschieden franco, de wijze van verzending wordt door ons bepaald. Bij leveranties beneden € 100,- excl. BTW binnen Nederland en België worden € 15,- incl. BTW transportkosten in rekening gebracht.
3. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan de zaken geleden.
4. Bij levering in gedeelten wordt elke levering als een afzonderlijke transactie beschouwd.

Artikel 4. Eigendomsvoorbehoud
1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan onze webshop verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 5. Retourzendingen en aansprakelijkheid
1. Speciaal voor u vervaardigde of bestelde materialen en producten kunnen alleen worden omgeruild. Schoenen en accessoires die niet op voorraad zijn en daarvoor besteld moeten worden kunnen niet geretourneerd worden.
2. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u ons daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
3. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, hebben we de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarden daarvan te restitueren.
4. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de verpakking van het product onbeschadigd zijn en de eventuele plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor de rekening van de klant komt.
5. Op onze producten wordt fabrieksgarantie gegeven overeenkomstig de voorwaarden van onze leverancier.
6. De inhoud van de website en webshop van de Haix webshop en van de overige uitingen van Haix webshop is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Haix webshop kan geen garanties geven met betrekking tot de aard, inhoud en juistheid van de informatie en prijzen en is dan ook niet aansprakelijk voor kennelijke fouten of onvolkomenheden.

Artikel 6. Klachten
1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruiken van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en onze webshop, dan wel tussen onze webshop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en onze webshop, is onze webshop niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van onze webshop.
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, door de consument worden ingediend via het Europese ODR platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/); Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

Artikel 7. Overmacht
1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft onze webshop in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat onze webshop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan onze webshop kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de Wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. Diversen
1. Indien u aan onze webshop schriftelijk opgave doet van een adres, is onze webshop gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan onze webshop schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
2. Wanneer door onze webshop gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dan onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat onze webshop deze Voorwaarden soepel toepast.
3. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met onze webshop in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door ons vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
4. Onze webshop is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 9. Annulering/ontbinding
1. De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen ontbinden. De ondernemer mag de klant vragen naar de reden van herroeping.
2. Ontbinding wordt in dit geval slechts geaccepteerd indien het artikel en de verpakking van het artikel onbeschadigd zijn.

Artikel 10. Gebruik
1. De klant is zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig bewaren en beheren van de door Haix webshop aan hem uitgegeven gebruikersnamen en wachtwoorden. De Haix webshop accepteert geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiend uit het (al dan niet onzorgvuldige) gebruik van deze gegevens.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

 Vragen? Mail ons via info@hx-schoenen.nl of neem telefonisch contact met ons op via +31(0)344-663 344. Op werkdagen ontvangt u binnen 24 uur een reactie.

 Bestellen veilig en snel online. GRATIS verzending binnen Nederland en België vanaf € 100,-. Gemakkelijk thuis passen!

 Retourneren binnen 14 dagen

Hoogste kwaliteit gemaakt in Europa

 • IDEAL
 • PayPal
 • Bancontact betalen via Creditcard
 • Visa
 • MasterCard
 • Maestro
 • GLS
 • DHL

Reviews

 • 21-04-2020 - Ik draag Haix Nevada mid sinds 2010 ben er super...  lees meer
 • 27-12-2019 - Haix super zaag schoenen lees meer
 • 01-12-2019 - Heb nu een jaar de haix trekker pro S3
  Dagelijks...  lees meer
Plaats een bericht
© 2011 - 2020 Haix Werkschoenen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel